Skip to content

Verhuurvoorwaarden

Neem voor je reservatie even de tijd om volgende voorwaarden door te lezen.

Scooterverhuur Noorderkempen - Elektrische fiets, step en scooter huren (15)

De huurder verklaart uitdrukkelijk zich te onderwerpen aan de hiernavolgende bepalingen van het contract:

Leveringen en teruggave

De huurder erkent de scooter in goede staat en zonder enige zichtbare gebreken ontvangen te hebben en hij verbindt er zich toe de scooter terug te geven in goede staat van onderhoud op de afgesproken plaats en tijdstip. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de scooter op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande verwittiging terug in bezit te nemen, indien de huurder enige bepaling van het contract overtreedt. Men dient minstens 18 jaar oud te zijn om het contract te kunnen ondertekenen. Bij reservatie via de website bevestigt de huurder akkoord te gaan met huurvoorwaarden. Indien er geboekt werd voor meerdere personen dient de huurder door te geven aan alle andere bestuurders/passagiers om de huurvoorwaarden door te nemen.

De bestuurder van de scooter is minstens 18 jaar en in het bezit van een rijbewijs B. Om een passagier achterop mee te nemen (scooter) dien je minstens 18 jaar te zijn. Er kan dus een passagier achterop zitten, gelieve hiermee rekening te houden: het gewicht van bestuurder en passagier mag de 150 kg niet overschrijden. Bij fiets of step kan er geen persoon achterop zitten.

Betaling

Pas na vereffening van de huursom en eventuele extra’s kan de scootertocht beginnen.

Identificatie van de huurder

De huurder dient in België of Nederland te wonen en ingeschreven te zijn. Voor vertrek dient de huurder zich te identificeren met een geldige en herkenbare identiteitskaart en rijbewijs B. Er zal een kopie worden genomen van deze identiteitskaart en rijbewijs voor vertrek.

Schade

De huurder is aansprakelijk voor elke schade die aan de scooter, fiets of step wordt toegebracht tijdens de verhuring inzoverre deze schade niet wordt vergoed door de verzekering. Er is niet voorzien in een omnium verzekering. De verhuurder heeft een verzekering B.A. voor de scooter. Er wordt een franchise van €300 weerhouden door de verzekering, die zal doorgerekend worden aan de huurder. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die tijdens de verhuring aan derden werd toegebracht door het gebruik van de scooter, fiets of step door de huurder. De huurder is gebonden een borgsom te betalen van €250 per scooter, fiets of step. Deze borgsom blijft eigendom van de verhuurder zolang de scooter, fiets of step niet in goede staat is teruggebracht.

Schade die pas ontdekt wordt na het terugbrengen van de scooters zal verhaald worden (bewijslast zal worden doorgestuurd aan de persoon die de rit geboekt heeft), deze zijn de herstelkosten. Bij opzettelijk verzwegen schade rekening wij de herstelkosten +100€.

Stopzetting huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt pas stopgezet op het moment dat het voertuig in ontvangst wordt genomen door de verhuurder.

Er zal een vergoeding aangerekend worden voor de tijdsduur van de huur, de extra kosten voor het niet terugbrengen van de scooter, fiets of step op de plaats van vertrek, de kosten verbonden aan het herstel van de aanrijdingschade, ongevalschade of vernielingschade aan de scooter, fiets of step of zijn uitrusting, eventuele boetes voor het laattijdig terugbrengen en de vereiste poetsbeurten, alle boetes en gerechtskosten aan verkeersovertredingen en ongevallen.

Gebruik van de scooter

De huurder verbindt er zich toe om de scooter, fiets of step voorzichtig en zorgvuldig te gebruiken:

 1. Het is niet toegestaan om de scooter, fiets of step te gebruiken voor om het even welke competitie of wedstrijd dus enkel toegelaten voor recreatieve verplaatsingen. 
 2. Het is niet toegestaan om de scooter, fiets of step te gebruiken wanneer de huurder of om het even welke andere bestuurder onder invloed zijn van alcohol, drugs, medicijnen of om het even welke andere substanties welke het bewustzijn of de reactiecapaciteiten verminderen.
 3. De voorschriften van de wegcode of enig andere toepasselijke regel moeten te allen tijde gevolgd worden. Eventuele overtredingen en de daaruit voortvloeiende boetes en/of andere straffen vallen volledig ten laste van de huurder.
 4. De huurder dan wel bestuurder is verantwoordelijk voor het stallen en parkeren van de scooter, fiets of step. De scooter, fiets of step mag evenwel ten allen tijde niet uit het zicht van de bestuurder zijn. De scooter, fiets of step dient steeds veilig geparkeerd te worden met de centrale steunvoet op een vaste ondergrond.
 5. De huurder zal enkel verharde en geasfalteerde wegen gebruiken. De huurder zal geen andere personen dan hem-/haarzelf laten rijden met de scooter, fiets of step gedurende de duur van deze overeenkomst.

Ongeval

Voor elk ongeval dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan, zowel bij de politie als bij de verhuurder, in de aangifte dienen de omstandigheden, datum, plaats en tijdstip van het voorval, adres van de tegenpartij, en eventueel PV nummer te staan.

Depannage en lege batterij

Onze scooters hebben een bepaalde actieradius, deze staat aangegeven wanneer u uw bestelling plaatst via het formulier. Het is uw verantwoordelijkheid om tijdens de rit de actieradius op te volgen. Wanneer wij genoodzaakt zijn u te depanneren ten gevolge van een lege batterij of andere schade door u veroorzaakt, zullen wij hiervoor een vergoeding aanrekenen.
 

Bevoegde rechtbank

Alle betwistingen tussen huurder en verhuurder in verband met onderlinge overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Scooterverhuur Noorderkempen

Contactgegevens

 • Scooterverhuur Noorderkempen
 • Hofstraat 55
 • 2910 Essen, België
 • Telefoon: +32 492 37 99 77
 • E-mail: info@scooterverhuurnoorderkempen.be
 • BTW BE 0627 431 830